De fumo in flammam - z dymu w ogień, z deszczu pod rynnę.

Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie. Kard. Josef Ratzinger

Każdy, kto nie ma poczucia humoru zdany jest na łaskę i niełaskę otoczenia. William Rotsler

Pomnąc, że i w ostatecznym razie odwaga pomoże, idźcie i z losem koniecznym sercami nie bądźcie w sporze. Juliusz Słowacki

Niejeden spowiednik wymyśla nowe grzechy, aby mieć klientelę. Wiesław Brudziński

Nihil novi - nic nowego.

Na maszynach do pisania alfabet tańczy kankana. Ramon Gomez de la Serna

Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie (. . . ) On wszystkie dobra ma - kobieta jedno: Kochać i kochać, i być zawsze biedną! Miłości kobiet - o! poznania warte, Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę, Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy I żalu życie nie odda rozdarte. Byron

Każda rzecz ma dwie strony. Przysłowie ludowe

Barba non facit philosophum - broda nie czyni (nikogo) filozofem (mędrcem). (mędrcem). (mędrcem)

Senatus Populusque Romanus (skrót: S. P.Q.R). - Senat i lud rzymski (urzędowa nazwa Republiki Rzymskiej)


Komentarze
Polityka Prywatności